Regulamin Konkursu „Bez kapelusza” - Amaderm

Regulamin Konkursu „Bez kapelusza”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs promocyjny prowadzony jest pod nazwą „Bez kapelusza” [dalej Konkurs].
 2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp z o.o. ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków [dalej Organizator]. W imieniu Organizatora komunikację z uczestnikami Konkursu prowadzi Veneo Sp. z o.o., Al. Słowackiego 5, 31-159 Kraków [dalej Agencja].
 3. Fundatorem nagród jest Organizator [dalej Sponsor].
 4. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie.
 5. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla:
  1. osób fizycznych, pełnoletnich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie 
  2. posiadających własny, aktywny, publiczny profil na portalu społecznościowym Instagram o minimalnej liczbie 1000 obserwujących i nie współpracujących w Czasie Trwania Konkursu z żadną marką kosmetyczną posiadającą w swojej ofercie produkty dla osób z łupieżem oraz chorobami skóry głowy, takimi jak: łuszczyca, AZS czy ŁZS [dalej Profil Uczestnika

z zastrzeżeniem pkt 7 Regulaminu. 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsora. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca w sposób stały na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej [dalej Pracownicy]. 

CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja marki „AMADERM” i jej produktów, w szczególności produktu  „AMADERM. Szampon przeciwłupieżowy nawilżająco – łagodzący” [dalej Produkt].
 2. Konkurs zaczyna się o godz. 00:00:00 dnia w dniu 01.07.2022 roku, a kończy o godz. 23:59:59 dnia 25.09.2022 roku [dalej Czas Trwania Konkursu]. 
 3. Konkurs składa się z 2 Etapów [dalej Etapy]:
  1. I Etap obejmuje okres od dnia 01.07.2022 roku do dnia 31.07.2022 roku.
  2. II Etap obejmuje okres od dnia 19.09.2022 roku do dnia 25.09.2022 roku.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, za pośrednictwem: 
  1. I Etap
   1. strony internetowej marki AMADERM pod adresem https://amaderm.pl/bez-kapelusza/ [dalej WWW] oraz 
   2. profilu marki AMADERM na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/amadermpl/ [dalej Profil Marki]
  2. II Etap
   1. WWW oraz 
   2. Profilu Marki oraz
   3. Profili Uczestników, laureatów I Etapu;  

ZASADY KONKURSU 

 1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu [dalej Uczestnik] należy w Czasie Trwania Konkursu, tj. w dniach od 01.07.2022 roku do 25.09.2022 roku spełnić łącznie następujące warunki: 
  1. w przypadku I Etapu Konkursu:
   1. wykonać pracę konkursową polegającą na: 
 2. napisaniu autorskiej treści opisującej motywację i powód chęci przetestowania Produktu, o długości maksymalnie 250 znaków

(brzmienie zadania tekstowego: „Przekonaj nas w kreatywny sposób, dlaczego to właśnie Ty powinieneś przetestować szampon „AMADERM. Szampon przeciwłupieżowy nawilżająco – łagodzący”.

[dalej Praca Konkursowa Nr 1];

 1. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu [dalej Zgłoszenie] w sposób określony w pkt 13 Regulaminu oraz zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 – 15 Regulaminu.

natomiast

 1. w przypadku II Etapu Konkursu:
  1. wykonać pracę konkursową polegającą na: 
 2. wykonaniu autorskiej recenzji Produktu składającej się z: (i) autorskiego zdjęcia/kolażu zdjęć (grupy zdjęć), na którym widoczny jest Produkt oraz (ii) autorskiego opisu Produktu, w tym pod kątem jego konsystencji, aplikacji oraz wrażeń i odczuć po upływie 15 i 30 dni stosowania, o dowolnej liczbie znaków 

(brzmienie zadania fotograficzno-tekstowego „Stwórz recenzję produktu „AMADERM. Szampon przeciwłupieżowy nawilżająco – łagodzący”.)

[dalej Praca Konkursowa Nr 2];

 1. dokonać Zgłoszenia w sposób określony w pkt 13 Regulaminu oraz zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 – 15,  z zastrzeżeniem pkt 16 Regulaminu.
 2. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności wymaga: 
  1. w przypadku I Etapu Konkursu
   1. dodania wykonanej przez osobę zgłaszającą Pracy Konkursowej Nr 1 w Czasie Trwania Konkursu Etap I, tj. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2022 roku, w następujący sposób:
 3. w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na WWW poprzez wybranie odpowiednich przycisków umożliwiających dodanie Pracy Konkursowej Nr 1; 
 4. dokonując Zgłoszenia Uczestnik powinien ponadto:
 1. podać adres własnego Profilu Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na WWW poprzez wybranie odpowiednich przycisków umożliwiających podanie tego adresu; 
 2. potwierdzić zapoznanie się Regulaminem;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

Uczestnik powinien złożyć każde z powyższych oświadczeń oddzielnie, tj. zaznaczyć każde z tych oświadczeń z osobna poprzez kliknięcie stosownych buttonów. 

 1. w przypadku II Etapu Konkursu
  1. dodania wykonanej przez osobę zgłaszającą Pracy Konkursowej Nr 2 w Czasie Trwania Konkursu Etap II, tj. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 19.09.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 25.09.2022 roku, w następujący sposób:
 2. poprzez opublikowanie jej bezpośrednio na Profilu Uczestnika na platformie społecznościowej Instagram podanym w momencie dokonywania Zgłoszenia do Konkursu (I Etapu Konkursu)
 3. dokonując Zgłoszenia Uczestnik powinien ponadto:
 1. oznaczyć Pracę Konkursową Nr 2 hashtagiem #BezKapelusza lub #bezkapelusza
 2. oznaczyć w Pracy Konkursowej Nr 2 Profil Marki @amadermpl (na Instagramie)
  – zarówno na zdjęciu jak i w opisie Produktu (post na Instagramie).
 1. Zgłoszeń do poszczególnych Etapów można dokonywać w następujących terminach: 
  1. do I Etapu Zgłoszeń można dokonywać w terminie od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.07.2022r. 
  2. do II Etapu Zgłoszeń można dokonywać w terminie od dnia 19.09.2022r. do dnia 25.09.2022r.
 2. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie 2-ch Zgłoszeń:
  1. jednego Zgłoszenia do I Etapu
  2. jednego Zgłoszenia do II Etapu, z zastrzeżeniem pkt 16 Regulaminu.
 3. Zgłoszeń do Etapu II mogą dokonywać Uczestnicy, którzy zostaną laureatami Etapu I.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej Nr 1 i/lub Pracy Konkursowej Nr 2 zgłoszonej przez siebie do Konkursu.
 5. Organizator Konkursu może zweryfikować Zgłoszenia, w szczególności czy Prace Konkursowe Nr 1 i /lub  Praca Konkursowa Nr 2:
  1. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem;
  2. nie naruszają dobrych obyczajów;
  3. nie naruszają praw osób trzecich;
  4. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  5. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub Sponsora
  6. nie zawierają wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie lub które uzyskało negatywną opinię w wyniku weryfikacji, o jakiej mowa w pkt. 18 powyżej.

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 52 (pięćdziesiąt dwie) następujące nagrody:
  1. 50 (pięćdziesiąt) nagród A w postaci: 
 • 1 (jedno) opakowanie Produktu – „AMADERM. Szampon przeciwłupieżowy nawilżająco – łagodzący”, o wartości 24,00 zł brutto
 1. 2 (dwie) nagrody B w postaci:
 • 1 (jeden) zestaw do stylizacji włosów ROWENTA Multistyler CF4231 o wartości 259,99 zł brutto
 1. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
 2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie są też upoważnieni do odstąpienia nagrody osobom trzecim.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury Konkursu, które wybierze zwycięzców Konkursu [dalej Zwycięzcy].
 2. Po zakończeniu danego Etapu Konkursu jury Konkursu dokona oceny zgłoszonych Prac Konkursowych na podstawie subiektywnej oceny członków Jury, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość zgłoszonych Prac Konkursowych pod kątem wykonania zadania konkursowego. Decyzja jury o wyborze Zwycięzców nie będzie podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.
 3. Skład jury Konkursu jest 3 osobowy i stanowią go: 
 • 2 przedstawicieli ze strony Agencji
 • 1 przedstawiciela ze strony Sponsora
 1. Decyzja o wyborze Zwycięzców podjęta przez jury Konkursu na postawie subiektywnej oceny członków jury nie będzie podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.
 2. Jury Konkursu dokona wyboru Zwycięzców po zakończeniu danego Etapu Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie na:  (i) WWW oraz  (ii) Profilu Marki w formie InstaStories, w następujących terminach:
  1. Jury dokona oceny Prac Konkursowych zgłoszonych do Etapu I Konkursu oraz dokona wyboru Zwycięzców Etapu I, w następującym terminie rozstrzygnięcia:
 • w dniu 04.08.2022 roku [dalej Termin I
 1. Jury dokona oceny Prac Konkursowych nr 2 zgłoszonych do Etapu II Konkursu, i dokona wyboru Zwycięzcy Etapu II, w następującym terminie:
 • w dniu 29.09.2022 roku [dalej Termin II
 1. Przyznanie nagród odbędzie się w następujący sposób: 
  1. W Terminie I przyznane zostaną następujące nagrody:
 • łącznie 50 nagród A
 1. W Terminie II przyznane zostaną następujące nagrody:
 • łącznie 2 nagrody B
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców i nieprzyznania nagród lub wyłonienia mniejszej liczby Zwycięzców i przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy Jury Konkursu oceni, że Zgłoszenia nie spełniają założonych oczekiwań Organizatora.
 2. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 nagrody – jedną nagrodę A oraz jedną nagrodę  B.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Agencja w ciągu 3 dni roboczych:
  1. następujących po dacie Terminu I i opublikowania wyników Etapu I na WWW oraz Profilu Marki, skontaktuje się z Uczestnikami, których Zgłoszenia zostały wybrane jako zwycięskie celem poinformowania o wygranej oraz trybie wydania nagrody A;
  2. następujących po dacie Terminu II i opublikowania wyników Etapu II na WWW oraz Profilu Marki, skontaktuje się z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie zostało wybrane jako zwycięskie celem poinformowania o wygranej oraz trybie wydania nagrody B;
 2. Sposób kontaktu Agencji ze Zwycięzcami:
  1. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej z Profilu Marki (AMADERM @amadermpl) do Profilu Uczestnika, laureata danego Etapu Konkursu.

Wiadomość zawierać będzie informację o wygrywającej Pracy Konkursowej;

 1. Zwycięzcy, do których zostały wysłane wiadomości z informacją o wygranej i trybie jej wydania, zobowiązani są w ciągu 5 dni kalendarzowych następujących po wysyłce wiadomości, o której mowa w pkt 32 Regulaminu do wysłania w wiadomości prywatnej adresowanej do Profilu Marki (AMADERM @amadermpl) następujących danych: 
  1. dane osobowe Zwycięzcy – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;
  2. adres do wysyłki nagrody (adres wskazany do wysyłki nagrody może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości prywatnej na Profilu Marki.

 1. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, która w takim przypadku przepadnie na rzecz Organizatora, jeżeli:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 
  2. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub 
  3. nie prześle swoich danych osobowych koniecznych do wydania lub przesłania nagrody oraz zgody na ich przetwarzanie; lub 
  4. poda niepełne lub nieprawdziwe dane osobowe niezbędne do wydania lub przesłania nagrody;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez laureata i zdyskwalifikowania takiej osoby, posługującej się fałszywymi danymi, bez konieczności przedstawiania metod weryfikacji. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania w Konkursie Uczestnika, wobec którego zajdzie podejrzenie, iż nie posiada stosownych praw do zamieszczonej Pracy Konkursowej Nr 1 i/lub Pracy Konkursowej Nr 2.
 4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcy z prawa do nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiegokolwiek powodu, jury Konkursu może wyłonić innego Uczestnika jako Zwycięzcę. 

WYDANIE NAGRÓD 

 1. Wydanie nagród nastąpi w następujący sposób: 
  1. nagrody A zostaną wysłane na adresy Zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, najpóźniej do dnia 16.08.2022 roku.
  2. nagroda B zostanie wysłana na adresy Zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, najpóźniej do dnia 11.10.2022 roku.
 2. Nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora (przepada na rzecz Organizatora).
 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, najpóźniej do 14 dni po zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
  O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki listowej w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera, albo data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki listowej, albo data wpłynięcia poczty elektronicznej.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora. 
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej, tj. wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres Organizatora, tj. „AMARA” Sp z o.o. ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków lub wysłane na adres e-mail: konkursy@amaderm.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania wraz z uzasadnieniem (z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – nazwa Konkursu). 
 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to wysyłkę listu poleconego lub listu elektronicznego (e-maila) zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).
 6. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu do dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych nie będą rozpatrywane.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków. Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz informowaniu Uczestników o przebiegu Konkursu.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
  1. imienia i nazwiska
  2. adresu zamieszkania (na potrzeby wydania Nagrody),
  3. numeru telefonu 
  4. adres e-mail 
 4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:
  1. danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród. 
 5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przez Organizatora przekazywane Agencji prowadzącą w imieniu Organizatora komunikację z uczestnikami Konkursu oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Uczestnik ma również prawo wycofać w dowolnym momencie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia oraz prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi bez konieczności przedstawiania metod weryfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania oraz umiejętności Uczestników oraz ocena jury Konkursu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17:00) i na WWW  Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora (z dopiskiem na kopercie „REGULAMIN – nazwa Konkursu).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, jeżeli taka konieczność wynikać będzie w związku ze zmienionymi lub obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub wydania nagrody, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 
 • o stosowaniu się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach; 
 • o niewykorzystywaniu uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; 
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
 3. Udział w Konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy. 
 4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

Kraków, dn. 25.07.2022 rok