Regulamin konkursu „Dzień Matki z Amaderm”

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ MATKI”

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „DZIEŃ MATKI”, którego organizatorem oraz fundatorem nagród jest Amara Active Healing sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stacyjnej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550503, NIP 6793109550, REGON 361113760.
Konkurs jest ogłaszany i realizowany na stronie internetowej będącej tzw. fanpage marki http://www.facebook.com/amaderm/ prowadzony w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: www.facebook.com.
W trakcie trwania „DZIEŃ MATKI” treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w miejscu prowadzenia działalności Organizatora, tj. w Krakowie, przy ul. Półłanki 40 oraz na stronie: http://www.facebook.com/amadrerm/.
Uczestnik „DZIEŃ MATKI” obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, ponieważ określa on warunki uczestnictwa w konkursie.

2. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

Konkurs trwa od 22.05.2018 do 26.05.2018. Okres ten nie obejmuje czasu wydania nagród i ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące lub mogące być fanami profilu http://www.facebook.com/amadrerm/. Z konkursu wyłączone są osoby bezpośrednio zaangażowane w jego przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa jest: zaakceptowanie niniejszego regulaminu, zamieszczenie komentarza lub zdjęcia przez konto w serwisie społecznościowym Facebook pod wpisem konkursowym. Zadanie konkursowe będzie opublikowane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/amaderm/ w dniu rozpoczęcia konkursu: „DZIEŃ MATKI”. Zgłoszenie powinno zostać zamieszczone w formie tekstowej. Liczy się kreatywność i jakość. Czas nadesłania zgłoszenia jest rejestrowany na stronie Facebook.com. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do organizatora w czasie trwania konkursu, spełniając warunki regulaminu.
Wszystkie zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowalne zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań – nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.
Nadsyłając zgłoszenie, uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do niego. W przypadku zdjęć widoczny może być nim wizerunek wyłącznie uczestnika dokonującego zgłoszenia. W zgłoszeniach nie może być widoczny żaden znak towarowy, inny niż marek organizatora lub podmiotów powiązanych. Zgłoszenia, co do których organizator poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców, organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą osoby delegowane przez organizatora. Przy wyborze zwycięzców komisja weźmie pod uwagę takie kryteria jak kreatywność, pomysłowość oraz bogactwo słownictwa, stylistykę i interpunkcję nadesłanych zgłoszeń. Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w regulaminie.

3. Nagrody

W konkursie przewidziano następujące nagrody: Uczestników, którzy zgłosili najciekawsze – w ocenie Komisji – Odpowiedzi (dalej: „Zwycięzcy”), otrzyma nagrodę w postaci zestawu dermokosmetyków Amaderm tj. każdy zestaw obejmuje: Krem nawilżający Amaderm 5% oraz balsam nawilżający Amaderm o wartości 50 zł. Dla jednego wyróżnionego Uczestnika oprócz powyższego zestawu kosmetyków dołączony zostanie portfel Ochnik z logiem marki Amaderm o wartości 90 zł. Łączna wartość nagrody to 140 zł.
Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W ramach każdej nagrody organizator przyznaje nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej przyznawanej w danym konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez organizatora, jako podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie, na co uczestnik wyraża zgodę.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenie, nie ma możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych, w tym adresu do wysyłki.
Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość organizatora na stronie http://www.facebook.com/amaderm/ nie później niż 30 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki. Uczestnik, który zwyciężył zobowiązany jest na prośbę organizatora, do podania aktualnego miejsca zamieszkania, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie poinformować organizatora. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania uczestnikowi nagrody.

4. Reklamacje

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do 30 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres organizatora z dopiskiem „DZIEŃ MATKI”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Każdorazowo decyduje data stempla pocztowego.

5. Prawa autorskie

Poprzez fakt zgłoszenia do konkursu uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do zgłoszenia przesłanego w ramach konkursu w tym prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem jego oryginalnej, własnej twórczości, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych (http://www.facebook.com/amaderm/) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
b) W zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c) Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d) Eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
e) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przesłanych zgłoszeń przez uczestników konkursu na potrzeby prowadzenia konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikacje przesłanych zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

6. Postanowienia końcowe

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych Polityce Prywatności dostępnej na stronie Organizatora.
Uczestnik konkursu obowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu, jeśli chce wziąć udział w zabawie. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres poczty elektronicznej m.kazanowska@amara.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego. W związku z tym prosimy o przesłanie wiadomości o następującej treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „nazwa konkursu” i do akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniu zwycięzców Amarze Active Healing Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku zawartego w wykonanej przeze mnie fotografii w sieci Internet, w tym w portalu Facebook, w związku z prowadzonym konkursem.
Oświadczam dodatkowo, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wiem, że administratorem moich danych osobowych jest Amara Active Healing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Półłanki 40, a także że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów”.

[Imię i nazwisko uczestnika]

W razie wątpliwości do co prawdziwości podanych przez uczestnika danych, zwycięzca pod rygorem utraty prawa do nagrody ma obowiązek współpracować z organizatorem, a w celu otrzymania nagrody, poda aktualne dane niezbędne do jej dostarczenia.

Organizator informuje, że konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis www.facebook.com ani www.instagram.com. Informacje podawane przez uczestników konkursu są bowiem informacjami podawanymi organizatorowi.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t. j. Dz.U.2016.471)

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.